1 artikla Määritelmät

 1. Art4Light: yritys Art4Light bv jonka rekisteröity kotipaikka ja päätoimipaikka on Uithoornissa osoitteessa Ondernemingsweg 13 (1422 DZ), rekisteröity kauppakamarin kaupparekisteriin numerolla 88831833. Verkkosivusto: art4light.nl Sähköpostiosoite: info@art4light.nl Puhelinnumero: 088-647 89 65.
 2. Toinen osapuoli: mikä tahansa oikeushenkilö, joka haluaa tehdä tai tehdä sopimuksen Art4Lightin kanssa.

 2 artikla Soveltaminen

 1. Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia oikeussuhteita, mukaan lukien sopimukset ja tarjoukset (sekä suulliset että kirjalliset), Art4Lightin ja toisen osapuolen välillä riippumatta siitä, missä ominaisuudessa toinen osapuoli toimii. Ellei jäljempänä toisin mainita, kaikkia tällaisia ​​oikeussuhteita kutsutaan jäljempänä "sopimuksiksi".
 2. Toisen osapuolen yleisten ehtojen soveltaminen on nimenomaisesti kielletty.
 3. Näistä yleisistä ehdoista poikkeaminen on sallittua vain siinä määrin kuin siitä on erikseen kirjallisesti sovittu. Ehtoja, joista ei ole nimenomaisesti kirjallisesti poikettu, sovelletaan edelleen täysimääräisesti. Kaikki poikkeukset näistä ehdoista koskevat vain kyseisessä sopimuksessa erikseen määriteltyjä tapauksia, ellei kirjallisesti nimenomaisesti toisin määrätä.
 4. Jos jokin näiden yleisten ehtojen säännöksistä on pätemätön, katsotaan sellainen päteväksi katsottava määräys sisällytetyksi tilalleen mahdollisimman läheltä pätemättömän ehdon jälkeen. Sama koskee säännöksiä, joihin Art4Light ei voi muista syistä vedota.
 5. Jos nämä ehdot on laadittu muulla kielellä kuin hollannin kielellä, jos kyseisen käännöksen ja hollanninkielisen tekstin välillä on ristiriitaa, kyseisen osan hollanninkielinen teksti on ensisijainen.

 

3 artikla Yleisten sopimusehtojen muuttaminen

 1. Art4Lightilla on oikeus tehdä (yksipuolisia) muutoksia näihin yleisiin ehtoihin. Nämä muutokset tulevat voimaan ilmoitettuna voimaantuloajankohtana.
 2. Muutetut yleiset ehdot koskevat myös (a) aiemmin tehtyä sopimusta. Yleisten sopimusehtojen uusin versio on aina luettavissa Art4Lightin verkkosivuilla.

 

4 artikla Lainaukset ja sopimuksen tekeminen

 1. Kaikki Art4Lightin tarjoukset ovat sitomattomia, ellei toisin ole erikseen sovittu.
 2. Sopimus tehdään Art4Lightin kirjallisella tai sähköisellä (tilaus)vahvistuksella tilauksesta/pyynnöstä: tämän vahvistuksen päivämääränä.
 3. Jos Toinen osapuoli ei kolmen työpäivän kuluessa tilausvahvistuksen lähettämisestä esitä vastustavansa tilausvahvistuksen (sisällön) suhteen, tilausvahvistuksen katsotaan vastaavan oikein ja täydellisesti Sopimuksen sisältöä.
 4. Jos Toisen Osapuolen hyväksyntä sisältää varauksia tai muutoksia tarjoukseen, Sopimus solmitaan vain, jos ja heti kun Art4Light on kirjallisesti vahvistanut Toiselle Osapuolelle, että se hyväksyy tämän poikkeamisen tarjouksestaan. Tämän suostumuksen ei kuitenkaan koskaan katsota liittyvän toisen osapuolen käyttämien yleisten ehtojen soveltamiseen.

 

Artikla 5 Hinnat, toimitus

 1. Tarjoukset tehdään aina tarjoushetken hintojen perusteella. Ilmoitetut hinnat eivät aina sisällä liikevaihtoveroa, muita valtion maksuja ja toimituskuluja, ellei toisin mainita.
 2. Hinnat koskevat vain ilmoitettuja määriä. Yhdistelmätarjouksissa ei ole velvollisuutta toimittaa osaa vastaavaa osaa vastaan ​​kokonaisuudesta annettua hintaa.
 3. Kaikki alennukset ovat voimassa kerran eivätkä sido Art4Lightia muihin sopimuksiin.
 4. Ilmeiset virheet verkkosivuilla ja tarjouksissa, tarjouksissa tai sopimuksissa eivät sido Art4Lightia.
 5. Muutokset hinnoissa ilman ennakkoilmoitusta ja myös sen jälkeen, kun Art4Light on lähettänyt tilausvahvistuksen toiselle osapuolelle, on nimenomaisesti varattu.
 6. Art4Light voi laskuttaa kaikki osatoimitukset.
 7. Toimitusajat ovat aina suuntaa antavia, eivätkä ne ole koskaan tiukkoja.

 

6 artikla Maksu

 1. Toinen osapuoli suorittaa maksun kolmenkymmenen päivän kuluessa laskun päiväyksestä siirtämällä laskun summa Art4Lightin laskussa ilmoittamalle pankkitilille. Maksaessasi on ilmoitettava laskun numero.
 2. Jos edellisessä pykälässä tarkoitettu maksuehto ylittyy, sekä jos toinen osapuoli on laiminlyönyt yhden tai useamman velvoitteensa täyttämisen, peritään eräpäivästä alkaen sopimuskorkoa 1 % kuukaudessa. ilman laiminlyöntiilmoitusta, velkaa sekä korvausta sekä oikeudenkäyntikuluista että kanteen perinnästä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista vähintään 200,00 euroa riippumatta siitä, ovatko nämä kulut todella aiheutuneet. Oikeudenkäyntikulut sisältävät muun muassa kaikki kanteen perinnästä aiheutuvat kulut, kuten (mutta ei rajoittuen): ulosottomiehen kulut, asianajajan palkkiot, turvatoimien kulut, väliaikaiset toimenpiteet, oikeudenkäyntikulut ja konkurssihakemuksen kulut.
 3. Toisen osapuolen suorittamat maksut palvelevat aina ensisijaisesti kaikkien korkojen ja kulujen maksamista, toiseksi pisimpään erääntyneet maksettavat laskut, vaikka toinen osapuoli ilmoittaisi maksun liittyvän myöhempään laskuun, ja viimeksi Art4Lightin lähettämän laskun viimeinen paikka.
 4. Selvitystilan, konkurssin, maksujen keskeyttämisen tai lakisääteisen velkasaneerauksen sattuessa Toisen Osapuolen velvoitteet erääntyvät välittömästi ja maksettaviksi.
 5. Toisen osapuolen suorittama sovinto, alennus tai keskeyttäminen mistä tahansa syystä ja millä tahansa nimellä on poissuljettu.


7 artikla Vastuu

 1. Art4Light ei ole millään tavalla vastuussa mistään vahingoista, olivatpa ne nimettyjä ja mistä tahansa syystä johtuneita paitsi Art4Lightin tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, jonka toinen osapuoli on osoittanut.
 2. Vastuutilanteessa Art4Light ei ole koskaan velvollinen korvaamaan suurempaa vahinkoa kuin se osa laskun summasta, jonka Toinen osapuoli on maksanut (ilman ALV) toimitetusta tavarasta, jonka kautta/millä vahinko on aiheutunut. Mikäli Art4Light on vakuutettu kyseessä olevalle vahingolle, sen vastuu rajoittuu siihen summaan, jonka vakuutuksenantaja kyseisessä tapauksessa vakuutusten perusteella maksaa, vähennettynä omavastuulla.
 3. Epäsuorat vahingot, kuten välilliset ja/tai kaupalliset tappiot (mukaan lukien mm. pysähtymisvahingot ja menetetyt voitot, realisoitumaton liikevaihto), sekä visuaaliset vahingot (mukaan lukien muun muassa: vahingot tavaroille, joita toinen osapuoli on työstänyt , joita se hallitsee tai käyttää, tai työnteko-, johtamis- tai käyttöpaikan läheisyydessä sijaitseviin tavaroihin sekä vuokralle, leasingille, leasingille, osamaksulla hankituille tai tarkoitettujen tavaroiden vaurioille (apu)ammatissa tai (apu)liiketoiminnassa moottoriajoneuvoille, koneille jne. aiheutuneet vahingot sekä purkamisen ja kokoamisen kustannukset eivät ole korvauskelpoisia, ellei Art4Light ja vakuutuksenantaja ole vakuuttaneet kyseistä vahinkoa. tuotto korvauksen maksamiseen. Tällöin vastuu rajoittuu omavastuuosuudella vähennettyyn määrään, jonka vakuutuksenantaja asianomaisessa tapauksessa vakuutusten perusteella maksaa.
 4. Vahinko tulee ilmoittaa kirjallisesti Art2Lightille mahdollisimman pian, mutta joka tapauksessa (kahden) 4 arkipäivän kuluessa vahingon sattumisesta, lähettämällä asiaankuuluvat tositteet. Toinen osapuoli on velvollinen ryhtymään välittömiin vahinkoa rajoittaviin toimenpiteisiin ja mahdollistamaan sen Art4Lightille.

 

8 artikla Ylivoimainen este

 1. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan olosuhteita, jotka estävät velvoitteen täyttämisen ja joita ei voida katsoa Art4Lightin syyksi. Tämä sisältää myös (jos ja siltä osin kuin nämä olosuhteet tekevät noudattamisen mahdottomaksi tai kohtuuttoman vaikeaksi): lakot muissa kuin Art4Lightin yrityksissä, villilakot tai poliittiset lakot, odottamaton pysähtyminen toimittajien tai muiden kolmansien osapuolten kohdalla, joista Art4Light on riippuvainen, raaka-ainepula materiaalit, äärimmäiset ja/tai odottamattomat sääolosuhteet, hallituksen toimenpiteet sekä yleiset kuljetus- ja tuontiongelmat.
 2. Art4Lightilla on myös oikeus vedota ylivoimaiseen esteeseen, jos (edelleen) suorittamisen estävä seikka ilmenee sen jälkeen, kun Art4Lightin olisi pitänyt täyttää velvollisuutensa.
 3. Ylivoimaisen esteen aikana Art4Lightin velvoitteet keskeytyvät. Jos aika, jonka aikana Art4Lightin velvoitteiden täyttäminen ei ylivoimaisen esteen vuoksi ole mahdollista, kestää yli kolmekymmentä (30) päivää, Art4Lightilla on oikeus purkaa sopimus ilman, että Art4Light on velvollinen maksamaan korvausta siinä tapauksessa.
 4. Jos Art4Light on jo osittain täyttänyt velvoitteensa ylivoimaisen esteen alkaessa tai voi täyttää velvoitteensa vain osittain, sillä on oikeus laskuttaa jo suoritettu tai suoritettava osa erikseen ja toinen osapuoli on velvollinen maksamaan tämän laskun niin kuin se koskisi. erillinen sopimus. Tämä ei kuitenkaan päde, jos jo suoritetulla tai suoritettavalla osalla ei ole itsenäistä arvoa.

 

Artikla 9 Korvaus

 1. Jos Art4Light on vastuussa kaikista Art4Lightin toimittamien tavaroiden aiheuttamista vahingoista, toinen osapuoli korvaa Art4Lightille täyden korvauksen ja korvaa Art4Lightille kaiken, mitä Art4Lightin on noudatettava tämän kolmannen osapuolen vaatimuksia. Tämä korvausvelvollisuus koskee myös tilannetta, jossa Art4Light ei olisi vastuussa osasta vahingon määrästä, josta Art4Light on sopimuksen tai näiden ehtojen mukaan vastuussa, jos tämä vahinko olisi aiheutunut Toiselle Osapuolelle.
 2. Toinen osapuoli on myös velvollinen korvaamaan Art4Lightille sakkojen, vaateiden, uhkasakkojen ja muiden valtion toimenpiteiden aiheuttamat ja/tai niistä johtuvat vahingot. Nämä toisen osapuolen korvausvelvollisuudet koskevat myös johtajia, kumppaneita, johtajia, työntekijöitä ja muita Art4Lightin osapuolia.

 

Artikla 10 Virheet: valitukset ja valitukset

 1. Reklamaatiot ovat mahdollisia vain kirjallisesti ja kahden (2) työpäivän kuluessa siitä, kun toinen osapuoli on vastaanottanut tavaran. Art4Lightin toimittamien tuotteiden näkyvistä virheistä ei voi valittaa, paitsi välittömästi toimituksen yhteydessä.
 2. Reklamaatiotapauksessa viallinen tuote on palautettava Art4Lightille. Palautuskulut ovat toisen osapuolen kustannuksella. Art4Light tutkii palautetut tuotteet ja valituksen. Tämän tutkinnan kustannukset (vähintään 50,00 €) ovat toisen osapuolen kustannuksella. Nämä kustannukset korvataan toiselle osapuolelle, jos valitus osoittautuu perustelluksi eikä tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja olosuhteita ole.
 3. Reklamaatiot virheistä, jotka ovat seurausta väärinkäytöstä, huolimattomuudesta, onnettomuudesta, lakisääteisten turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä, toisen osapuolen tai kolmannen osapuolen tekemistä muutoksista tai korjauksista taikka ulkoisista olosuhteista tai tuhoutumisesta, normaalista kulumisesta ja repeytymistä tai muuta kuin normaalia käyttöä ei kunnioiteta.
 4. Elektronisia puolijohdepiirejä (himmentimiä) ja kytkettyjä lähtöjä (kytkimiä) koskevia valituksia ei käsitellä, ellei palautukseen liitetä tunnustetun ja riippumattoman asiantuntijan raporttia, joka vakuuttaa, että ongelma oli jo olemassa lähetyksen vastaanottohetkellä. vika.
 5. Sopimuksen täyttämisen katsotaan tapahtuneen moitteettomasti, jos toinen osapuoli ei ole suorittanut ajoissa tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettua tutkintaa.
 6. Toimituksen osan puutteet eivät anna oikeutta hylätä koko toimitusta.
 7. Art4Lightin tulee haluttaessa antaa mahdollisuus ryhtyä vahinkoa rajoittaviin toimenpiteisiin, jos se ei täytä sille kuuluvaa velvollisuutta. Jos Art4Lightille ei anneta riittävää mahdollisuutta korjata ilmenevää virhettä tai rajoittaa vahinkoa, kaikki tästä aiheutuvat kustannukset vastaa toinen osapuoli.
 8. Tiettyä toimitusta koskeva valitus ei keskeytä Toisen Osapuolen maksuvelvollisuutta kyseisestä tai muista toimituksista.
 9. Mikäli Art4Light katsoo valituksen perustelluksi, Art4Lightilla on mahdollisuus joko toimittaa tuote uudelleen veloituksetta tai myöntää Toiselle osapuolelle alennuksen tarjoushinnasta, joka sovitaan yhteisymmärryksessä.
 10. Art4Lightin lasku katsotaan oikeaksi, jos Toinen osapuoli ei ole jättänyt kirjallista protestia Art8Lightille kahdeksan (4) kalenteripäivän kuluessa laskun päiväyksestä.
 11. Jos tässä artiklassa tarkoitettuja ehtoja on pidettävä kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaan liian lyhyinä, jopa huolellisen ja valppaan toisen osapuolen kannalta, näitä ehtoja jatketaan automaattisesti siihen hetkeen saakka, jolloin tutkinta tai ilmoitus vastaavasti. Art4Light toiselle osapuolelle on kohtuullisen mahdollista.
 12. Art4Lightin suoritus katsotaan joka tapauksessa moitteettomaksi, jos Toinen osapuoli on ottanut toimitetun tai osan toimitetusta käyttöön tai myynyt sen edelleen.

 

11 artikla Keskeyttäminen ja purkaminen

 1. Jos toinen osapuoli ei tiukasti noudata Art4Lightin kanssa tehdystä sopimuksesta johtuvaa velvoitetta tai jos se on antanut tai salannut virheellisiä tietoja tai jos toinen osapuoli on asetettu konkurssiin tai jos se on hakenut maksun lykkäämistä tai lakisääteistä velan uudelleenjärjestelyä, tai jos se tai jotkut heistä tarjoavat järjestelyä tai sopimusta tai jos sen omaisuutta tai sen osaa takavarikoidaan tai jos toinen osapuoli myy tai lopettaa liiketoimintansa tai jos omistaja kuolee tai toisen osapuolen johtaja, tai holhoukseen asetettu tai jos hän muutoin menettää yrityksensä, liikeyrityksensä tai sen osan johdon tai johdon, Art4Lightilla on oikeus, kaikkien velvoitteiden (edelleen) täyttäminen tai toimeenpano. sopimus toisen osapuolen kanssa keskeyttää tai katsoa toisen sopimuspuolen kanssa tehdyn sopimuksen kokonaan tai osittain puretuiksi ilmanettä tähän vaaditaan ilmoitus laiminlyönnistä ja/tai oikeudellinen väliintulo, mutta samalla säilytetään oikeus korvaukseen.
 2. Jos toinen osapuoli haluaa purkaa sopimuksen, sen on aina ensin ilmoitettava Art4Lightille kirjallisesti laiminlyönnistä. Toisen osapuolen tulee ilmoittaa Art4Lightille kirjallisesti ja tarkasti, mitä puutteita on havaittu täyttämisessä. Toinen osapuoli antaa Art4Lightille kohtuullisen määräajan sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseen tai puutteiden korjaamiseen.


12 artikla Lisää vastapuolia; lisää allekirjoittajia

Siinä tapauksessa, että useat vastapuolet ovat tehneet sopimuksen yhdessä tai useat henkilöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen Art4Lightin kanssa, kukin heistä on yhteisvastuussa sopimuksesta johtuvista vastapuolten velvoitteista.

 

13 artikla Luottamuksellisuus

 1. Molemmat osapuolet ovat velvollisia pitämään luottamuksellisina kaikki luottamukselliset tiedot, jotka ne ovat saaneet toisiltaan tai muusta lähteestä sopimuksensa yhteydessä. Tietoja pidetään luottamuksellisina, jos toinen osapuoli on sen ilmoittanut tai jos tämä johtuu tiedon luonteesta. Tätä luottamuksellisuutta voidaan rikkoa vain toisen osapuolen kirjallisella suostumuksella ja/tai lakisääteisellä velvoitteella.

 

Artikla 14 Riita-asiat / Sovellettava laki

 1. Hollannin lakia sovelletaan kaikkiin tarjouksiin ja sopimuksiin, joita nämä ehdot koskevat kokonaan tai osittain.
 2. Kaikki osapuolten väliset riidat ratkaistaan ​​hollantilaisessa Amsterdamin tuomioistuimessa.

Näiden yleisten ehtojen viimeisin versio on luettavissa Art4Light-verkkosivustolla.